Stichting De Sonnaville

Over De Sonnaville Stichting

Doelstelling

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling

Statutaire doelstelling (statuten, artikel 2):

 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de zorg en de verpleging in het algemeen, daaronder onder meer begrepen het ondersteunen van rechtspersonen en instellingen die zich hoofdzakelijk ten doel stellen het verlenen van zorg in de meest ruime zin van het woord, als mede het bevorderen van de maatschappelijke en politieke positie van bedoelde rechtspersonen en instellingen en van verpleegkundigen verzorgenden, dat in de meest ruime zin van het woord.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Werkwijze

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling

Twee maal per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats. Tijdens deze vergaderingen worden de aanvragen beoordeeld en geëvalueerd en wordt de stand van zaken met betrekking tot het financiële zaken behandeld.

 

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling , het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders

Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit bestuursleden en leden van NU’91, de huidige rechtsopvolger van “Salus Infirmorum”. Deze bestuursleden zijn met ingang van 1 januari 2001 benoemd. De bestuursleden vanaf 2011 waren:

Voorzitter: mw. drs. M.J. Kempff MBA (vanaf 1 juli 2007)

Secretaris: dhr. J. Visser (vanaf 1 januari 2005)

Penningmeester en ambtelijk Secretaris: dhr. H.J.W. van Alphen (vanaf 1 januari 2011)

Rooster van aftreden vanaf 1 januari 2011:

Benoeming 1e herbenoeming tot 2e herbenoeming tot
Voorzitter Qualitata qua
Secretaris 01-01-2003 01-01-2009 01-01-2015
Penningmeester en ambtelijk secretaris 01-01-2011 01-01-2017 01-01-2023

 

Een historische terugblik

Omstreeks het jaar 1900 is door mevrouw De Sonnaville bij testament een vereniging in het leven geroepen, waarin zij haar vermogen stortte. De bedoeling was om voor katholieke verpleegenden, die in die tijd ongehuwd waren en ongetwijfeld geen of een matig pensioen hadden, een rusthuis te stichten voor verblijf op hun oude dag. Na het overlijden van mevrouw de Sonnaville is spoedig aan het bestuur van de vereniging gebleken dat het kapitaal onvoldoende was om een rusthuis te stichten. Het bestuur had nauw contact met de toenmalige bond van R.K. Verplegenden “Salus Infirmorum”en in dat overleg  is het doel van de vereniging aangepast in die zin dat het kaptiaal zou worden aangewend ten behoeve van de bond van R.K. Verplegenden, deels door hulp te bieden in de huisvesting van de Bond, deels door de katholieke doelstellingen van de Bond te ondersteunen en initiatieven in die richting te stimuleren door financiële tegemoetkomingen.

De omvorming is al in 1920 tot stand gekomen. Sinds die tijd heeft De Sonnaville vereniging een kantoorpand, eerst in Nijmegen en later in Utrecht, gekocht en dit feitelijk ter beschikking gesteld van “Salus Infirmorum” tegen betaling van een vriendelijke huurprijs. Daarnaast steunde men uit de verkregen huurpenningen de bestudering van katholieke vraagstukken op verpleegkundig terrein of werden bijdragen verleend aan nationale of internationale katholieke verplegingsorganisaties voor algemeen maatschappelijke vraagstukken. Het bestuur van De Sonnaville vereniging en later de stichting, bestond voor het merendeel uit buitenstaanders met als voorzitter, statutair bepaald, een notaris. Een minderheid van de bestuursleden werd gekozen uit het bestuur van de beroepsvereniging. Zowel de besturen van de beroepsvereniging, als van De Sonnaville, zijn het sinds 1920 over eens dat het vermogen materiaal eigendom is van de beroepsvereniging doch, historisch gezien, in een apart fonds wordt ondergebracht.

Van vereniging in 1910 tot stichting in 1985

Citaten uit de akte.

“Op vierentwintig maart negentienhonderd negentien werd opgericht de vereniging tot rustverschaffing aan Roomsch-Katholieke Verpleegsters, gevestigd te ’s-Gravenhage. Haar statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van drieëntwintig mei negentienhonderd negentien, nummer 60. De vereniging werd aangegaan voor de tijd van ruim negenentwintig jaar, eindigend op eenendertig december negentienhonderd achtenveertig.

Bij staturenwijziging, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato dertig december negentienhonderd achtenveertig, nummer 115, werd de duur werd de vereniging verlengd tot dertig november negentienhonderd achtenzeventig.

Bij statutenwijziging, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato negenentwintig maart negentienhonderd tweeënvijftig, nummer 51, werd onder meer de naam der vereniging gewijzigd in “De Sonnaville Vereniging” en werd haar statutaire zetel gewijzigd in Nijmegen.

Nadat de duur der vereniging was verstreken na negenentwintig november negentienhonderd achtenzeventig, heeft de Minister van Justitie gelet op het bepaalde in artikel 25 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op vijf oktober negentienhonderd tweeëntachtig een beschikking afgegeven, houdende verlenging van de duur der vereniging voor onbepaalde tijd.

De vereniging telt slechts vijf leden, te weten de comparant en zijn vier lastgevers. In feite functioneert de vereniging niet als vereniging, doch als stichting.

De feitelijke werkzaamheden van de vereniging zijn gewijzigd in de loop der jaren als gevolg van beperkte financiële middelen en de constellatie van de Katholieke verplegenden in Nederland.

In verband met het vorenstaande heeft de Algemene Vergadering van voormelde vereniging op elf april negentienhonderd vierentachtig rechtsgeldig besloten de vereniging om te zetten in een stichting, conform het bepaalde in artikel 20 lid 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, blijkende van de notulen van deze vergadering uit een aan deze akte gehecht stuk.

 

Vervolgens is een overeenkomstig verzoek gedaan aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Deze heeft bij haar beschikking de dato drie juli negentienhonderd vijfentachtig aan het bestuur van genoemde vereniging machtiging verleend deze om te zetten in een stichting binnen een termijn van zes maanden na drie juli negentienhonderd vijfentachtig, zijnde de beschikking met annex aan deze akte gehecht.” (einde citaat uit de akte)

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Met ingang van 4 november 2003 werd “De Sonnaville Stichting” aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

Op 1 oktober 2007 wordt de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met ingang van 1 januari 2008 op basis van de verstrekte gegevens en het beleidsplan 2008-2012. Deze aanmerking geldt voor onbepaalde tijd. De beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001 en geldt zolang de stichting aan de eisen van een dergelijke stichting voldoet.

 

Bestuurskosten

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De reiskosten per openbaar vervoer of met eigen vervoer worden wel vergoed op basis van een declaratie.

 

Statutaire doelstelling en middelen

Statutaire doelstelling en middelen tot 4 november 2003

Volgens haar statuten heeft de stichting tot doel het verlenen van financiële steun aan het werk van de vereniging Nieuwe Unie’91 (NU’91). Dit is de rechtsopvolger van de Katholieke Unie van Verpleegkundigen en Verzorgenden. De Sonnaville Stichting is de rechtsopvolger van de in 1919 opgerichte “Vereniging tot rustverschaffing aan Roomsch-Katholieke Verpleegsters”.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

In 2000 verhuisde de Nieuwe Unie ’91 naar een groter kantoorpand. Het stichtingsbestuur heeft toen het eigen pand in Utrecht verkocht. De netto opbrengst bedroeg ƒ1.600.000,- (€725.048,-) en werd toegevoegd aan het vermogen van de stichting.

 

Wijzigingen in de statuten

Aangezien het verstrekken van subsidies en giften onderhevig kan zijn aan de wet betreffende successie- en schenkingsrecht heeft het bestuur besloten aan de Belastingdienst te verzoeken de stichting aan te merken als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) volgens voornoemde wet. Na uitvoerige correspondentie met de Belastingdienst en advisering op het terrein van algemeen nut beogende instellingen door een deskundig notariskantoor heeft de Belastingdienst besloten met ingang van 4 november 2003 de stichting aan te merken als een ter algemeen nut beogende instelling. Dit betekent wel dat de doelstelling in de statuten gewijzigd moest worden. Het nieuwe doel en vermogen werden als volgt in de gewijzigde statuten geformuleerd:

 

DOEL: Artikel 2:

 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de zorg en de verpleging in het algemeen, daaronder onder meer begrepen het ondersteunen van rechtspersonen en instellingen die zich hoofdzakelijk ten doel stellen het verlenen van zorg in de meest ruime zin van het woord, als mede het bevorderen van de maatschappelijke en politieke positie van bedoelde rechtspersonen en instellingen en van verpleegkundigen verzorgenden, dat in de meest ruime zin van het woord.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
 1. Verlenen van materiële steun, zoals het geven van subsidies en/of het verstrekken van gifte, kredieten en leningen;
 2. Doelmatig beheren van haar middelen, onder meer door het beleggen van het eigen vermogen in registergoederen, hypothecaire schuldvordering, effecten en andere vermogenswaarden;
 3. Verrichten van  studies en onderzoeken op het gebied van de zorg en de verpleging;
 4. (doen) Verbeteren, stimuleren en uitbreiden van opleiding- en trainingsmogelijkheden oop het gebied van verpleging en zorg;
 5. Organiseren van symposia en conferenties;
 6. Al datgene te doen wat rechtstreeks of zijdelings met die doel verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles genomen in de ruimste zin des woords.
 1. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

VERMOGEN: Artikel 3:

 1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bedragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, als mede andere baten.
 2. Erfstellingen mogen slecht worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Op 4 november 2003 werd door de inspecteur van de belastingdienst besloten de stichting aan te merken als een algemeen nut beogende instelling onder de voorwaarde dat de feitelijke werkzaamheden altijd in overeenstemming dienen te zijn met het statutaire doel van de instelling.

 

Algemeen nut beogende instelling vanaf 1 januari 2008

Op 29 juni 2007 werd het bestuur benaderd door de belastingdienst met een aanvraag voor een ANBI. Voor deze nieuwe aanvraag diende de stichting aan een aantal voorwaarden te voldoen. Enkele belangrijke voorwaarde hiervoor zijn:

Alle vragen zijn positief beantwoord. Het vingerende beleidsplan 2002-2012 werd tekstueel aangepast en als gewijzigd beleidsplan 2008-2012 aan de belastingdienst beschikbaar gesteld. Op 1 oktober 2007 werd de beschikking verleend en wordt de instelling met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als een ANBI. Het gewijzigde beleidsplan 2008-2012 is door het bestuur formeel vastgesteld.

Eind 2009 heeft de stichting een aanvraag verlenging aanwijzing als ANBI in 2010 van de belastingdienst ontvangen. Deze aanvraag is eind 2009 ingediend.

 

Fiscale toetsing

Ieder jaar wordt het jaarverslag met de jaarrekening toegezonden aan de inspectie van de belastingdienst te ’s-Hertogenbosch. Zonder tegenbericht kan het bestuur van de stichting er van uit gaan dat de jaarrekening geen vragen oproept bij de belastingdienst.

 

Financiële verantwoording

Aan het jaarverslag wordt tevens een jaarrekening toegevoegd. Deze is samengesteld door Mazars Paardekoper Hoffman N.V. Accountant – Belastingadviseurs – Organisatie-adviseurs te Utrecht. Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij de Fortis Bank en defensief belegd in verschillende fondsen. In 2010 heeft het bestuur overleg gevoerd met de relatiebeheerder van Fortis Bank Nederland N.V. over het evt. aanpassen van de beleggingsportefeuille.

 

Bankrekening

Op advies van de huisbankier heeft het bestuur in 2009 besloten de rekening courant en het flexibel maanddeposito om te zetten in een rekening Vereniging en Stichtingenpakket en een Ondernemers Top Spaarrekening waar een hogere rentevergoeding over wordt ontvangen. Deze omzetting is in het boekjaar 2009 geëffectueerd. In 2011 beschikte de stichting over een fors liquide bedrag. De bank heeft in haar analyse aangegeven voorlopig ruime liquide middelen te houden en terughoudend te zijn met beleggen.

Subsidies

Toegewezen subsidies

Toegewezen subsidies in 2013

In haar vergadering van voorjaar 2013 heeft het bestuur de subsidieaanvragen voor 2013 behandeld. De toegewezen projecten met de bedragen zijn:

Van Verspiltijd naar Patiëntentijd 1.250,00
Regie nemen over de eigen deskundigheid 1.000,00
Scholing wet- en regelgeving 1.150,00
Vervolgproject “Van Verspiltijd naar Patiëntentijd” 4.375,00
Fitter de nachtdienst door 3.562,50
Thematische events 1.875,00
Game app: “Watappik?” 8.000,00
Totaal 2013 21.302,50

 

Regels betreffende het aanvragen van subsidie

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 mei 2008

De belastingdienst heeft onze stichting met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat de stichting geen schenkingsrecht of successierecht hoeft te betalen over toegekende en verstrekte subsidies. Wel dient de stichting haar subsidiebeleid af te stemmen op de statutaire doelstellingen en in het bijzonder het algemeen nut in acht te nemen. Ons bestuur heeft hiervoor een aantal spelregels vastgesteld die opnieuw en aangescherpt onder uw aandacht worden gebracht.

Deze spelregels zijn:

 1. Het verzoek dient per project te worden ingediend.
 2. Het verzoek dient argumenten te hebben in het kader van algemeen nut.
 3. De doelstelling wordt geformuleerd en de te verwachten resultaten worden benoemd.
 4. De opdrachtgever en eigenaar van het project worden benoemd.
 5. De bijdrage in het project van de aanvrager wordt aangegeven (materiaal en/of immaterieel).
 6. Subsidie zal op basis van 50/50 worden toegekend.
 7. Personele lasten komen niet in aanmerking voor subsidie.
 8. Een begroting van de totale kosten wordt toegevoegd.
 9. Aanvang, doorloop en/of einde project worden aangegeven.
 10. Terugkoppeling van de resultaten (eindrapportage en zonodig een afrekening).
 11. Co-subsidiëring wordt aangegeven.

Het is van belang dat deze informatie en de toelichting voldoen aan de gestelde eisen van algemeen nut. Indien achteraf na toekenning van subsidie blijkt dat de resultaten uiteindelijk niet aan het algemeen nut heeft bijgedragen en de belastingdienst alsnog schenkingsrecht gaat opleggen de ontvanger van de subsidie verplicht is dit schenkingsrecht te voldoen.

Voor de aanvragen zal een speciaal formulier worden samengesteld. Per aanvraag dient een formulier te worden ingevuld zonodig kan de toelichting en andere relevante informatie voor het bestuur van de stichting als bijlagen worden toegevoegd.

30 mei 2008

De Sonnaville Stichting.

 

Vermogensontwikkeling

Vermogensontwikkeling vanaf 1999 van de Sonnaville Stichting te Utrecht.

  fl index = 100 plus/min
1999 828.576,00 2,20371 375.991,40 47,47 %  
2000 1.745.541,00 2,2.371 792.091,97 100,00 % 0,00 %
2001     791.220,00 99,89 % -0,11 %
2002     740.482,00 93,48 % -6,52 %
2003     759.211,00 95,85 % -4,15 %
2004     821.868,00 103,76 % 3,76 %
2005     926.338,00 116,95 % 16,95 %
2006     981.571,00 123,92 % 23,92 %
2007     1.1016.294,00 128,31 % 28,31 %
2008     570.820,00 72,06 % -27,94 %
2009     779.534,00 98,41 % -1,59 %
2010     824.205,00 104,05 % 4,05 %
2011     716.816,00 90,55 % -9,50 %
2012     787.438,00 99,42 % -0,58%

 

 

Aanvraagformulier

 

Download het aanvraag formulier hier.

Verslagen

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling

Subsidiebeleid en subsidieverstrekking

Het bestuur stelt jaarlijks middelen ter beschikking voor onderzoeken en dienstverleningen van algemeen nut. Op aanvraag van Nieuwe Unie ’91 (NU’91) ondersteunt het bestuur verschillende projecten en onderzoeken voor de beroepsgroep verpleging en verzorging. Het subsidiedeel van het bestuur en de verstrekking van financiële middelen is in overeenstemming gebracht met het gewijzigde statutaire doel. Het bestuur heeft voor de aanvang van subsidie beleidsregels vastgesteld. Aanvragen dienen te voldoen aan deze regels en worden getoetst op algemeen nut.

Voor fonds-wervende instellingen

Voor fonds-wervende instellingen

Balans en staat van baten & lasten met toelichting, dan wel voor zuivere vermogensfondsen of kerkgenootschappen: enkel staat van baten & lasten en overzicht van voorgenomen bestedingen met toelichting. Deze informatie wordt telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt.

Jaarrekening 2015

ANBI document 2015

Contact

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

030 2964144

directiesecretariaat@nu91.nl

Bestuur De Sonnaville Stichting p/a Postbus 6001, 3503 PA Utrecht